Klauzula Informacyjna

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danychFundacja Medicover, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Cele przetwarzaniaRealizacja programów profilaktyki zdrowotnej, organizacja szkoleń,  warsztatów edukacyjnych i sportowych promujących zdrowy tryb życia, organizacja szkoleń i konferencji promujących działalność administratora, promocja usług własnych i działalności administratora w szczególności Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej, nawiązywanie i utrzymywanie współpracy w ramach zawartych zobowiązań, obsługa reklamacji, archiwizacja i statystyka.
Podstawy prawne przetwarzaniaTwoja zgoda/ uzasadniony interes administratora danych / przepisy prawa
Odbiorcy danychPodmioty przetwarzające dane osobowe dla administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty i osoby fizyczne upoważnione przez Ciebie.
Źródła danych i uzyskiwane daneOsoba fizyczna, której dane dotyczą, rodzic lub opiekun prawny w przypadku dziecka
Prawa związane z przetwarzaniem danych– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo dostępu do danych,
– inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Fundacja Medicover, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (dalej: my).

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: Fundacja Medicover, al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
– przez formularz: https://po-zdro.pl/kontakt/

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych – funkcje tą pełni Natalia Jagiełło.
Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: Natalia Jagiełło Inspektor Danych Osobowych, Fundacja Medicover, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
– przez e-mail: iod.fundacja@medicover.pl

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

– objąć Ciebie lub Twoje dziecko realizowanym przez Fundację programem profilaktyki zdrowotnej,

– organizować szkolenia lub warsztaty edukacyjne i sportowe promujące zdrowy tryb życia, w których możesz wziąć udział,

– przekazać Ci materiały promujące naszą działalność, w tym także organizować szkolenia i konferencje, w których możesz wziąć udział,

– promować usługi własne i działalność administratora, w szczególności Elektroniczny System Medycyny Szkolnej, 

kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Twoim podmiotem, który reprezentujesz, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania,

– obsłużyć złożoną przez Ciebie reklamację.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

– Twoja zgoda,
– przepisy prawa,
– prawnie uzasadniony interes administratora danych, którym jest: marketing bezpośredni i promocja naszej działalności (w tym profilowanie), dochodzenie roszczeń, a także obrona przed roszczeniami.


4. Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Wynik tej oceny będziemy dalej nazywać profilem.

Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność administratora danych. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: imię, nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość, źródło danych. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na naszych stronach www.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane, które przetwarzamy, na podstawie Twojej zgody, będą przetwarzane do czasu jej odwołania, na podstawie przepisów prawa, przez czas określony w przepisach, a w przypadku przetwarzania danych ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora danych (marketing w tym profilowanie) do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
– podmiotom przetwarzającym dane w ramach świadczenia usług na rzecz Fundacji Medicover (m.in. usług wsparcia IT)
– podmiotom uprawnionym przepisami prawa (np. sądy)
– podmiotom, które do tego upoważniłeś (m.in. w formie pełnomocnictwa)

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  3. prawo do wycofania zgody,
  4. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  5. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  6. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
  7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  8. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych pod adresem: iod.fundacja@medicover.pl

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu państwowego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Obowiązek podania danych

Otrzymanie danych osobowych jest potrzebne, abyś mógł wziąć udział w realizowanych przez nas przedsięwzięciach (programy, szkolenia, konferencje), nawiązać z nami współpracę oraz konieczne do realizacji określonych wymogów ustawowym.